សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីសិក្ខាកាម នៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.) ចំនួន ១០រូប ដែលដឹកនាំដោយ ឯកឧត្ដម កែវ ធីវុធ ឧបការី នៃ អ.ប.ព. បានចូលរួមសិក្ខាសាលាអនឡាញស្ដីពី «ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់ប្រទេស កំពុងអភិវឌ្ឍន៍» ដែលរៀបចំដោយបណ្ឌិត្យសភាត្រួតពិនិត្យវិន័យ និងអធិការកិច្ចនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន (CADIS) កាលពីថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣ នៅ អ.ប.ព.។
 Untitled Document