សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីគណៈប្រតិភូអាជា្ញធរអធិការកិច្ចរដ្ឋ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ (SIA Lao PDR) នឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការ នៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ - ២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣។
 Untitled Document