សិក្ខាកាមចំនួន ២៧៥ រូប បានចូលរួមវគ្គបំប៉នមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ អ.ប.ព. ស្ដីពី ក្រមព្រហ្មទណ្ឌ ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ និងច្បាប់ស្តីពីការបឆាំងអំពើពុករលួយ ។
 Untitled Document