សេចក្តីជូនដំណឹង វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី «កិច្ចការរដ្ឋបាល» ជូនដល់មន្រី្ដអ.ប.ព. សរុបចំនួន ១០០រូប ។
 Untitled Document