សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលសង្កេតការណ៍ដំណើរការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សសារការី ជំនាន់ទី៣ នៃរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ សម័យប្រឡង ១៣ មករា ២០២២ ចំនួនសិស្សសារការីដែលត្រូវជ្រើសរើសចំនួន ២០រូប នៃបេក្ខជន សរុបចំនួន ២២៩រូប មាន ២មណ្ឌល ១១បន្ទប់ (រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ និងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល) ប្រកាសលទ្ធផលស្ថាពរ ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ។
 Untitled Document