សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលសង្កេតការណ៍ដំណើរការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សអាជ្ញាសាលា ជំនាន់ទី២ នៃរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ សម័យប្រឡង ០៦ មករា ២០២២ ចំនួនសិស្សអាជ្ញាសាលាដែលត្រូវជ្រើសរើសចំនួន ៣០រូប នៃបេក្ខជន សរុបចំនួន ២៧២រូប មាន ២មណ្ឌល ១៤បន្ទប់ (រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ និងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល) ប្រកាសលទ្ធផលស្ថាពរ ថ្ងៃទី២២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ ។
 Untitled Document