សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលសង្កេតការណ៍​ដំណើរការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើស​សិស្សមន្រ្ដីជាន់ខ្ពស់ លើកទី១២ នៃសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល សម័យប្រឡងថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ២០២១ ចំនួនសិស្ស​ដែលត្រូវជ្រើសរើស ៩៥រូប នៃបេក្ខជនសរុបចំនួន ២៤៣២រូប មណ្ឌលប្រឡងសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច មាន ៧៩បន្ទប់ សម្រាប់វិញ្ញាសាសរសេរលើកទី១ និងវិញ្ញាសាសរសេរលើកទី២ នៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល មាន៨បន្ទប់ ប្រកាសលទ្ធផលស្ថាពរ ថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ។
 Untitled Document