ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្ដីពីការយកកម្រៃ​សេវាផ្ដល់បណ្ណចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ពីមូលដ្ឋានសេវា​សុខាភិបាលឯកជន
 Untitled Document