សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលសង្កេតការណ៍ដំណើរការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សក្រឡាបញ្ជី ជំនាន់ទី៨ នៃរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ សម័យប្រឡង ២៨ វិច្ឆិកា ២០២១ ចំនួនសិស្សក្រឡាបញ្ជីដែលត្រូវជ្រើសរើសចំនួន ១០០រូប នៃបេក្ខជន សរុបចំនួន ៩៣២រូប មាន ១មណ្ឌល ៣៨បន្ទប់ (សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ) ប្រកាសលទ្ធផលស្ថាពរ ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ។
 Untitled Document