សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកាលបរិច្ឆេទ​ទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២
 Untitled Document