សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលសង្កេតការណ៍ប្រឡងជ្រើសរើសក្របខ័ណ្ឌមន្រ្ដីរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ នៃសាលាខេត្តកណ្ដាល សម្រាប់ឆ្នាំ២០២០ សម័យប្រឡង ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ជ្រើសរើសចំនួន ០៨នាក់ ក្នុងចំណោមបេក្ខជន សរុបចំនួន ១៧៧នាក់ នៅមណ្ឌលប្រឡង វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន តាខ្មៅខេត្តកណ្ដាល ។
 Untitled Document