លិខិតកោះហៅសាមីខ្លួន បុគ្គលចំនួន១១រូប ឱ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺនៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ នៅថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹក ។
 Untitled Document