សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីលទ្ធផលសង្កេតការណ៍ដំណើរការប្រឡងប្រជែងជ្រើសរើសសិស្សចៅក្រម ជំនាន់ទី១១ នៃរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការសម័យប្រឡង ២២ វិច្ឆិកា ២០២១ ចំនួនសិស្សចៅក្រមដែលត្រូវជ្រើសរើស ៥០រូប នៃបេក្ខជនសរុបចំនួន ៥១១រូប មាន ២មណ្ឌល ២១បន្ទប់ (រាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការ និងសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាល)ប្រកាសលទ្ធផលស្ថាពរថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២
 Untitled Document