សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលនៃ​ការទទួលឯកសារប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិ និងបំណុល តាមរបប០២ឆ្នាំ សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ។
 Untitled Document