របាយការណ៍ ស្ដីពីដំណើរការកំណែ នៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង៖ ២៧ ធ្នូ ២០២១ គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២ ។
 Untitled Document