លិខិតអំពីការចូលរួមជាចំហរ​មួយចំនួនរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.) ក្នុងឱកាសប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ សម័យប្រឡង ២៧ ធ្នូ ២០២១ ។
 Untitled Document