សារលិខិតចូលរួមរំលែក​មរណទុក្ខជូនចំពោះអ្នកស្រី សុខ សូម៉ូល្លីកា ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ និងសាច់សាលោហិតទាំងអស់ ។
 Untitled Document