សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីវគ្គបំពាក់បំប៉នស្តីពី "ការរៀបចំសំណុំបែបបទ នៃសំណុំរឿងពុករលួយទៅតុលាការ" ជូនថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្ត្រីរាជការ នៃ អ.ប.ព. សរុប ២៦៦ រូប ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម នួន បូផល អនុប្រធានអង្គភាពប្រឆាំង​អំពើពុករលដែលបានប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល ០២ ថ្ងៃពេញ (ថ្ងៃទី២១-២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១) ។
 Untitled Document