សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំលើកទី ២៨ នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (ក.ជ.ប.ព.) ថ្ងៃទីច័ន្ទ ទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៣
 Untitled Document