កម្មវិធី ចុះផ្សព្វ​ផ្សាយ​ច្បាប់ ​ស្តី​ពីការ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ និងច្បាប់ ស្តី​ពី​វិសោធន​កម្មច្បាប់​ស្តីពីការប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ
 Untitled Document