សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការលុបចោលការបញ្ជាក់បង្កាន់ដៃពន្ធនាំចូលយានយន្ដ គ្រប់ប្រភេទជាមុនក្នុងពេលស្នើសុំស្លាកលេខយានយន្ដ
 Untitled Document