សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពី “សិក្ខាសាលាស្ដីពីមូលដ្ឋាន​គ្រឹះនៃការបញ្ជូនមក​វិញនូវផលនៃបទល្មើស​ដែលបានរឹបអូស” រៀបចំដោយអង្គភាព​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ សហការជាមួយអង្គការសហ​ប្រជាជាតិទទួលបន្ទុក​គ្រឿងញៀន និងឧក្រិដ្ឋកម្ម (UNODC)
 Untitled Document