ពិធីប្រជុំផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំង អំពើពុករលួយ និងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅ នៅខេត្តសៀមរាប
 Untitled Document