សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីកិច្ចប្រជុំការមកត្រួត​ពិនិត្យការអនុវត្តអនុសញ្ញា​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (UNCAC) ជុំទី២ នៅកម្ពុជា ពីសំណាក់ អ.ស.ប. និងអ្នកជំនាញមកពីប្រទេសថៃ និងអេស្វាទីនី អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ ថ្ងៃទី៣០-៣១ ខែតុលា និងថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
 Untitled Document