គណៈប្រតិភូ នៃអង្គភាពប្រឆាំង​អំពើពុករលួយ (អ.ប.ព.) បានចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីពី ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​សម្រាប់កម្ពុជា ឆ្នាំ២០១៩
 Untitled Document