សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី ដំណើរការប្រឡងជ្រើសរើស​ក្របខ័ណ្ឌក្រសួងកិច្ចការ​នារីឆ្នាំ២០១៩ សម័យប្រឡង ១១ សីហា ២០១៩
 Untitled Document