សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីលទ្ធផលនៃការ ចូលរួមសន្និបាតលើកទី ៨ រដ្ឋភាគីនៃបណ្ឌិតសភា ប្រឆាំងអំពើពុក​រលួយអន្តរជាតិ (IACA) នៅថ្ងៃទី ០២-០៤ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៩ នៅទីក្រុង Nur-Saltan សាធារណរដ្ឋកាហ្សាក់ស្ថាន
 Untitled Document