ករណីកែសម្រួលនីតិ​វិធីពីការប្រឡង​មកត្រឹមធ្វើសម្ភាសន៍​លើមុខជំនាញសម្រាប់​ការជ្រើសរើសនិស្សិត​អាហារូបករណ៍ដែលជា​បេក្ខជនមកពីសាលា​មធ្យមវិចិត្រសិល្បៈ ឱ្យចូលសិក្សាបន្តនៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ ក្នុងឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០ និងបន្តបន្ទាប់
 Untitled Document