មន្ត្រីអង្គភាពប្រឆាំង​អំពើពុករលួយកម្ពុជា ២០ រូប ទៅចូលរួមវគ្គ​បណ្តុះបណ្តាលនៅ សធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន
 Untitled Document