អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ​អាស៊ាននឹងបើក​កិច្ចប្រជុំថ្នាក់​ដឹកនាំលើកទី១៥ ទីក្រុង បាងកក ព្រះរាជាណាចក្រថៃ
 Untitled Document