ដីកាស្ដីពី ការកំណត់តម្លៃសេវា​លើការធ្វើនីត្យា​នុកូលកម្មចំពោះ វិញ្ញាបនបត្រ​បណ្ដោះអាសន្ន​មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ វិញ្ញាបនបត្រ​បណ្ដោះអាសន្ន​មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ និងវិញ្ញាបន​បត្របញ្ជាក់ការ​សិក្សាថ្នាក់ទី១២ សម័យប្រឡងឆ្នាំ២០១៩
 Untitled Document