ដីកា ស្ដីពីការលើក​លែងការបង់​តម្លៃសេវាលើការ​បញ្ជាក់ វិញ្ញាបន​បត្របណ្ដោះ​អាសន្នមធ្យមសិក្សា​បឋមភូមិ វិញ្ញាបន​បត្របណ្ដោះ​អាសន្នមធ្យម​សិក្សាទុតិយភូមិ និងវិញ្ញាបនបត្រ​បញ្ជាក់ការសិក្សា​ថ្នាក់ទី១២ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសួង
 Untitled Document