ប្រកាសអន្ដរក្រសួងស្ដីពី ការលក់លេខចុះបញ្ជី​រថយន្តគ្រួសារ និងរថយន្តធុនស្រាល
 Untitled Document