សំណើសុំការបំភ្លឺពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការរៀបចំ ឯកសារស្នើសុំរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយជនបរទេស នៅក្នុងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស និងការពារអនីតិជន
 Untitled Document