អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី តួនាទីភារកិច្ចអ្នកសង្កេតការណ៍ អ.ប.ព. ការប្រឡងសញ្ញាបតមធ្យម សិក្សាទុតិយភូមិ សម័យបឡង ០៦ វិច្ឆិកា ២០២៣ ។
 Untitled Document