លេខាធិការដ្ឋាន IAACA បានជូនដំណឹងមក អ.ប.ព. អំពីការបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោក Simon Peh ក្នុងការធ្វើជាប្រធានសមាគមអន្តរជាតិ នៃអាជ្ញាធរប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (IAACA) និងការប្រកាសតែងតាំងលោក Danny Woo ដែលជាស្នងការរបស់ ICAC ហុងកុង ប្រទេសចិន ដែលបច្ចុប្បន្នធ្វើជាប្រធានថ្មី នៃ IAACA ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២៣។ ការជូនដំណឹងនេះ អាចចូលអានលម្អិតបានតាមរយៈ គេហទំព័រ https://www.iaaca.net ។
 Untitled Document