ឯកសារមេរៀន នៃវគ្គបណ្តុះបណ្តាល “ច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ និងលិខិតបទដ្ឋាន គតិយុត្តពាក់ព័ន្ធការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ» ដែលនឹងបង្រៀនដោយឥតបង់ថ្លៃ ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃ អ.ប.ព. សម្រាប់បេក្ខជនត្រៀមប្រឡងជ្រើសរើសក្របខណ្ឌមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៃ អ.ប.ព. ឆ្នាំ២០២៣ ។
 Untitled Document